Algemene Voorwaarden

Definities:

 

iParking Schiphol           Het bedrijf dat het voertuig van de reizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

 

Klant                               Natuurlijk persoon die telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van iParking Schiphol.

 

Parkeerperiode             De periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de

periode gelegen tussen de ingangsdatum en de einddatum van het parkeren.

 

Parkeerovereenkomst De overeenkomst, om in opdracht van de klant tegen betaling van de

kosten de auto van de klant te parkeren.

 

 

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst:

 

  • De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met

de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat een door de klant en iParking Schiphol ondertekende opdrachtbevestiging door iParking Schiphol retour is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de klant aan iParking Schiphol verstrekte informatie, welke bij de reservering zijn verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, en de gegevens van het voertuig van de klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

  • De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen,

correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

  • Bij het tekenen van de overeenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de

klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door iParking Schiphol en dat

iParking Schiphol bij terugkomst het voertuig weer retourneert bij de aankomsthal

voor de klant.

 

  • De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde periode zoals in de

overeenkomst staat vermeld, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

 

Artikel 2: Parkeren en retourneren van het voertuig;

 

2.1. Parkeren:

Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan iParking Schiphol.

 

2.2. Retourneren:

De klant dient iParking Schiphol op het daarvoor bestemde telefoonnummer te bellen, als hij zich bij de bagageband bevindt. Het voertuig en de sleutels worden aan de klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de overeenkomst en geldige legitimatie, die aantoont dat de overeenkomst door de klant is aangegaan.

iParking Schiphol behoudt zich het recht (voor weghalen) een fotokopie te maken

van de legitimatie. iParking Schiphol behoudt zich het recht (voor weghalen) het voertuig van de klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd.

 

 

2.3. Vertraging:

De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. iParking Schiphol heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat de klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. iParking Schiphol kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden, wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt.

 

2.4. Wachten:

Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door iParking Schiphol geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

 

 

Artikel 3: Reserveren, betalen en annuleren;

 

3.1. Reserveren:

De klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst‐ en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parking service reserveren. De klant kan te allen tijden tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de valet parking maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via telefonisch overleg gemaakt worden.

 

3.2. Non acceptatie:

iParking Schiphol heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

 

3.3. Betalen:

Via de website middels credit card of iDeal. Of bij vertrek van de klant. De betaling zal dan contant of per pinbetaling plaatsvinden.

 

3.4. Annuleren:

De klant kan de boeking tot 1 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Bij annuleringen na 1 uur voor vertrek wordt het volledige reserveringsbedrag in rekening gebracht bij de klant.

 

 

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden van de klant;

 

4.1. De klant dient er voor te zorgen, dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. iParking Schiphol zal slechts gebruik maken van die elektronica, die nodig is voor het verrijden van het voertuig. (b.v. de verlichting, spiegelbediening, stoel)

 

4.2. Indien het voertuig van de klant niet start, zal iParking Schiphol geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit na overleg dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant, die iParking Schiphol opdracht heeft gegeven.

 

4.3. De klant dient er voor te zorgen, dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

 

4.4. De klant dient er voor zorgen, dat het voertuig tijdens de boekingsperiode voldoende verzekerd is.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van iParking Schiphol;

 

5.1. iParking Schiphol is verplicht de groots mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen bij het in ontvangst nemen, parkeren en beheren van het voertuig van de klant.

 

5.2. iParking Schiphol is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en  legitimatie te tonen.

 

5.3. iParking Schiphol is bevoegd wijzigingen aan te brengen, onder andere de stand van de stoel, spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

 

5.4. iParking Schiphol is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.

 

5.5. iParking Schiphol verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren. En deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten.

 

5.6. iParking Schiphol zal bij het in ontvangst nemen van het voertuig, de huidige staat van het voertuig visueel vastleggen. Eventuele schades wordt genoteerd op het daarvoor bestemde contract.

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid;

 

6.1. iParking Schiphol zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten, en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de klant aan iParking Schiphol onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is iParking Schiphol voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

 

6.2. De klant wordt geacht zijn voertuig voldoende verzekerd te hebben. iParking Schiphol is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor vermissing. Vermissing voor of tijdens, en na de parkeerperiode kan niet op iParking Schiphol verhaald worden.

 

6.3. Indien de klant aantoont, dat hij schade heeft geleden door een fout die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden en/of als gevolg van een toerekenbaar tekort schieten van iParking Schiphol, dan is iParking Schiphol voor die schade aansprakelijk voor zover haar verzekering de schade vergoedt, tenzij er sprake is opzet en/of grove schuld.

 

 

Artikel 7. Vervaltermijn;

 

7.1. Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens iParking Schiphol in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf

het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens iParking Schiphol kan aanwenden.

 

 

Artikel 8. Toepasselijk recht;

 

8.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen iParking Schiphol en de klant is uitsluitend    Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen iParking Schiphol is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

8.2.Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.